Spoločnosť IO Tech, s.r.o. realizuje od 09/2018 do 06/2019 projekt s názvom „Podpora kreatívneho priemyslu spoločnosti IO Tech, s.r.o.“

Hlavným cieľom projektu je “Zvýšenie podielu ziskovosti MSP v Bratislavskom kraji pomocou podpory kreatívneho priemyslu v spoločnosti IO Tech, s.r.o.“

Opis projektu: Hlavná aktivita projektu je realizovaná z 2 časťí:

1. obstaranie softvérového nástroja - prijímateľ si postupne zabezpečí dodávateľsky softvérový technologický nástroj (013 – softvér / vývoj aplikačného softvéru realizovanýdodávateľsky), ktorý vytvorí pre zamestnancov prijímateľa programátorské rozhranie (framework), ktoré bude slúžiť na jednoduchší vývoj aplikácií

2. podpora kreatívnej tvorby zamestnancov prijímateľa - prijímateľ si zabezpečí dodanie potrebného HW a SW pre podporu svojej kreatívnej tvorby, zručnosti a talentu. Kreatívni zamestnanci prijímateľa sa budú v rámci svojej pracovnej doby zaoberať vytváraním kreatívnych riešení v oblasti sady nástrojov, v rámci ktorých by sa mohli rýchlo a progresívne dotvoriť rôzne funkčné rozšírenia nových, alebo už existujúcich aplikácií

Celková výška oprávnených výdavkov: 301.638,30 €

Výška poskytnutého NFP: 150.819,15 €

www.opvai.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk


IO Tech s.r.o. © 2009 všetky práva vyhradené